Presentatie Bosbeheer gaat niet door!

09 januari 2019

Vanwege te weinig belangstelling zal de eerder aangekondigde presentatie over het plan bosbeheer op 12 januari a.s. geen doorgang vinden. Diegenen die zich hiervoor hadden opgegeven zijn door het secretariaat hierover geïnformeerd. Onderstaand aanvullende informatie van de Commissie Terreinbeheer.

 

Op korte termijn zullen werkzaamheden voortkomend uit het Bos Beheerplan en op aanwijzing van Buiting (adviesbureau voor natuur en landschap) worden uitgevoerd. Dit jaar gaat het om de bospercelen aan de buitengrens langs hole 5, 8 en 9, de percelen tussen hole 5 en 6, en het bos rond de greens van hole 4 en 6.

Voor het bosbeheer langs m.n. hole 5 en tussen hole 5 en 6 is gekozen voor een omvorming van de huidige opgaande begroeiing van Amerikaans eik en afstervende lariksen naar een meer natuurlijk bos met een afwisseling van zomereik, berk, grove den, struwelen van jeneverbes en van gaspeldoorn en een ondergroei van hei en heischrale vegetaties. Daarbij is het ook de bedoeling dat overgangen van bos naar rough zich beter kunnen ontwikkelen. Op een aantal plekken zal na kap van de bomen een ondergroei van lijsterbes en vuilboom worden aangeplant (tussen 5 en 6).

In andere delen (tussen hole 5 en 8) zullen om reden van te eenvormige gelijkjarigheid van de bomen pleksgewijs open plekken gemaakt worden en toekomstbomen (veelal zomereik, berk of grove den) worden vrijgezet.

De belangrijkste reden voor ingrijpen in de opgaande begroeiing rond de greens van hole 4 en 6, is de het op peil houden van de conditie van die greens. Daarvoor is het essentieel dat er voldoende licht en lucht is voor het optimaal houden van de grasmat. Dat houdt in dat er voldoende afstand moet zijn tussen de rand van de green en de bomen ernaast. Een aantal bomen (m.n. hoge douglassparren) wordt om die reden aan de oostkant van de greens gekapt, zodat er in de ochtend weer voldoende zonlicht op de greens valt.