Marshalreglement

Het uitgangspunt van dit reglement is de rol en de bevoegdheden van de marshals duidelijk te maken, zodat bij eventuele incidenten/calamiteiten hiernaar verwezen kan worden. Voor een uitgebreide omschrijving van de taakuitoefening, benoeming en samenstelling van de marshalcommissie, het rooster van aftreden, de verslaglegging van de activiteiten, de contacten met het bestuur en andere commissies wordt verwezen naar het Vademecum.

  1. De dienstdoende  marshal werkt op basis van het Baanreglement, de etiquetteregels van de NGF en de tijdelijke local rules.
  2. De dienstdoende marshal treedt op als gastvrouw of gastheer namens de Vereniging en controleert achtereenvolgens de veiligheid en de vlotte doorloop van de spelers in de baan, het naleven door de spelers van het Baanreglement en de speelgerechtigheid van de spelers, die starten en in de baan zijn. Ook ziet de dienstdoende marshal toe op een ordelijk verloop van het starten.
  3. De dienstdoende marshal kan op elk moment van de dag door de baan gaan voor contrôle. Hierbij is inbegrepen het toezicht op de driving range, de oefenbaan en de putting greens.
  4. De dienstdoende marshal kan bij ernstige overtreding van de regels van het Baanreglement een speler uit de baan verwijderen. Hierover wordt direct aan de marshalcommissie en de clubmanager gerapporteerd. Ook kan de dienstdoende marshal een speler aanspreken op overtreding van de overige regels.
  5. De marshalcommissie bespreekt de gemelde incidenten in haar vergadering.
  6. De marshalcommissie meldt de besproken incidenten aan het bestuur.