GEO (ecologisch beheer golfbaan)

Golfbanen spelen een belangrijke rol in het behoud en ontwikkeling van de natuur. De Golf Environment Organisation (GEO) is de instantie die in Europa en in Nederland, in samenspraak met de NGF, de eisen voor duurzaam onderhoud en beheer van golfbanen vaststelt, beheert en controleert. 

GEO heeft een programma ontwikkeld om golfbaanbeheerders te stimuleren bewust om te gaan met natuur en milieu. Het doorlopen van dit programma leidt naar een officiële internationale certificering door GEO.

De Lochemse Golfclub is sinds mei 2011 gecertificeerd. Een bewijs dat op de Lochemse Golfclub op een groene maatschappelijk verantwoorde wijze de golfsport wordt beoefend. Klik hier voor een exemplaar van ons certificaat.

 

Wij stemmen het beheer van natuur en landschap zoveel mogelijk af op de karakteristieke flora en fauna van de Achterhoek. In overleg met onze adviseur is daartoe een Ecologisch Werkprotocol gemaakt voor de uit te voeren werkzaamheden. Zo wordt bij het begrazingsbeheer met de schapen rekening gehouden met het insectenleven t.b.v. predatoren van de eikenprocessierups. Ook het ophangen van nestkasten draagt hieraan bij. Om eikenprocessievlinders te bestrijden zijn vleermuiskasten opgehangen. De bewoners van de spreeuwenkasten zorgen voor een vermindering van emelten op de fairway's.

Het bosbeheer is een cyclisch en gefaseerd beheer waarbij o.a. spechtenbomen worden ontzien en staand dood hout wordt bevorderd. Nieuwe aanplant van bomen en struiken moet bijdragen aan een ecologisch beter functioneren en fraaier landschappelijk aanzicht van onze golfbaan.

Bij het oppervlaktewaterbeheer is aandacht bij het schonen van de vijvers en watergangen voor o.a. libellen, kikkers en salamanders. Het peilbeheer wordt afgestemd met onze buren, Natuurmonumenten. Zo wordt het water in de vijvers hoger opgezet en langer vastgehouden om verdroging tegen te gaan. Vlinders en libellen worden op geselecteerde trajecten geteld en de uitkomsten daarvan komen in een landelijk meetnet voor monitoring van positieve of negatieve trends. Ook het waterleven wordt gemonitord; zo worden in de zomerperiode meerdere watermonsters genomen die landelijk worden geanalyseerd. Op de Lochemse komen bijzondere dieren en planten voor, voorbeelden daarvan zijn hazelworm, broedende raven, maar ook zonnedauw en meerdere orchideeën.

 

Onze golfbaan streeft naar een duurzaam beheer, door een milieuvriendelijke bedrijfsvoering, met gecontroleerde afvalstromen en energiebesparing, zowel op de baan als in het clubhuis.

 

Meer weten over GEO? U leest er alles over op de website van de NGF.

 

Naar de NGF website